Menu

Samarbejdspartnere

Boligselskabet AKB, København og Københavns Kommune har i samarbejde etableret et alternativt fritidsjobprojekt kaldet Fritidsjobkonsulenterne.

Ideen med Fritidsjobkonsulenternes er at finde fritidsjob til egnede unge mellem 13-17 år fra boligområderne Sjælør Boulevard, Kongens Enghave, Lundtoftegade, Titanparken og kvarteret omkring Jagtvejsprojektet.

Fritidsjobkonsulenterne forbereder de unge på, hvad det vil sige at have et fritidsjob via undervisning, vejledning og kortvarige praktikker.

Derudover etablerer Fritidsjobkonsulenterne et netværk af virksomheder, som vi vil servicere i forhold til at ansætte unge fritidsjobbere. Fritidsjobkonsulenterne vil med kontakten til både erhvervslivet og de unge kunne bygge bro mellem parterne.

Fritidsjobkonsulenterne vil i samarbejde med virksomhederne klæde de unge på i forhold til at begå sig på en arbejdsplads. Vi vil i fællesskab videregive oplysninger om både skrevne og uskrevne regler og normer på arbejdspladsen.

De unge, som deltager i projektet visiteres via samarbejdsparter, som er boligsociale medarbejdere, uu-vejledere, lærere, gadeplansmedarbejdere, klubmedarbejdere eller andre, som er i kontakt med de lokale unge. Dette gør vi for at sikre, at de unge får den bedst mulige støtte og hjælp i forhold til at få en god start på arbejdslivet.

Hvorfor mener vi så, det er vigtigt at støtte de unge i at have et fritidsjob? Det gør vi, fordi det har betydning for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne. Det er også vores erfaring, at det har en positiv effekt på deres uddannelse. Nogle af de unge som har det svært i skolen – kan faktisk få stor succes på en arbejdsplads.

Hvilke aktører samarbejder vi med?

Fritidsjobkonsulenterne arbejder sammen med en række aktører fra udsatte boligområder, der er i tæt kontakt med de unge, og som henviser egnede unge til projektet.

Blandt samarbejdsparterne er Ressourcecentret Nørrebro, Rubinen, Sjælør Fritidscenter, UU-vejledere på de lokale skoler, Boligsociale projekter som Os på Sjælør og Jagtvejsprojektet.

Kontaktpersonerne hos vores samarbejdsparter fungerer som backup-personer for de unge. Det betyder, at de støtter, motiverer og opmuntrer de unge til at fastholde fritidsjobbet.

Vores samarbejdsparter, skal derfor sørge for at visitere motiverede unge og skal løbende følge op på dem. De unge skal kunne leve op til de krav, som arbejdsgiverne stiller til dem f.eks. i forhold til mødestabilitet og engagement.

Hvis du mener, du har egnede unge til projektet, må du meget gerne kontakte os. Så kan vi få en snak omkring samarbejdet.

Dea Petersen. Tlf.nr. 29 33 23 30. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rasmus Overgaard. Tlf.nr.: 23 28 85 56. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hvordan samarbejder vi om unge og fritidsjob?

Samarbejdet foregår ved, at I kontakter os, når I har kontakt til en ung, der er motiveret og interesseret i fritidsarbejde. Så booker vi et tidspunkt til en vejledningssamtale.

Et samarbejde med Fritidsjobkonsulenterne indebærer, at vi i fællesskab får skabt de bedst mulige rammer for de unge, sådan at de ved hvilke forventninger, der bliver stillet til dem.

I kommer til at fungere som backup personer for de unge, I visiterer til os.

Fritidsjobkonsulenterne vil hjælpe de unge med at få kontakt med virksomhederne, som søger unge til fritidsjob.

Vi tilbyder:
• Kontakt til virksomheder.
• Hjælp til at skrive ansøgning og det at gå til jobsamtale.
• At forberede den unge til arbejdspladsen.
• At etablerer praktikperioder af kortere varighed for den unge.
• Opfølgning i forhold til de unge både før og efter, at de er påbegyndt arbejdet.
• Give bistand i forhold til at løse eventuelle problemer på arbejdspladsen.
• Kontakt til offentlige instanser, såfremt de er indblandet.

Samarbejdsparterne skal på deres side bidrage med:
• At visitere egnede unge til projektet.
• At videregive oplysninger om de unge og hjælpe til at afklare deres ressourcer og evner.
• At videregive viden omkring, hvad der kræves af de unge på arbejdspladsen.
• Videregive viden om det at have et job. Både viden om formelle og uformelle (uskrevne) regler.
• Samarbejde med Fritidsjobkonsulenterne om at fastholde den unge i arbejde.
• At løse eventuelle problemer i forhold til fremmøde og engagement hos den unge.

Da en del af de unge ikke kender til arbejdsmarkedet og mangler adgang til viden herom, er det meget vigtigt, at både vi og I som samarbejds¬parter taler med de unge om, hvad det indebærer at have et fritidsjob.

Vi ved, at det er vigtigt, at vi bevarer et samarbejde omkring de unge, både når de skal finde et arbejde, men også hvis de skal bevare et fritidsjob. De unge kan nemlig have svært ved at bevare deres fritidsjob, hvis de ikke får støtte og opbakning fra voksne, der kan forklare, hvordan man skal navigere på et arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at I fungerer som backup person for de unge.

Vi vil fra vores side forsøge at bygge bro mellem den unge og virksomheden, sådan at den unge kommer til at fungere på arbejdspladsen. Dvs. vi formidler til de unge, hvordan en arbejdsplads fungerer og oplyser om, hvilke krav der bliver stillet til dem. I forhold til virksomhederne forsøger vi at formidle, hvem den unge er, og hvad den unge kan have brug for.

Hvis der er tvivl om den unges evner eller motivation, kan vi tilbyde en praktik, hvor den unge kan afprøves i praksis. På den måde får de mulighed for at se, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads.

Når det lykkes, er vi sammen om at tilbyde de unge et større netværk, øget selvværd og kompetencer til senere i livet at klare sig godt i forhold til uddannelse og job.

Hvordan forbereder vi de unge

Når de unge kommer til os, arbejder vi med de unges forventninger til et fritidsjob og de forventninger, som arbejdsgiverne har til dem som fritidsjobber. Vi foretager altså en forventningsafstemning og får derved afklaret, om de unge er parate til et fritidsjob.

I samarbejde med de unge afdækker vi, hvilke evner og kompetencer de har og hvilke muligheder, der er for dem på arbejdsmarkedet.
Vi informerer de unge om, hvad der kræves for at varetage forskellige fritidsjobs.

De unge klædes på til fritidsjob via:
• Personlig vejledning.
• Jobkurser.
• Praktik.
• Dialog med os, jer og virksomheden gennem hele jobsøgningsforløbet samt under opstarten i jobbet.

 

I et samarbejde med virksomheden klæder vi de unge på i forhold til den enkelte virksomhed. Her fokuserer vi på:

• Hvad den pågældende arbejdsgiver forventer.
• Hvilken kultur der hersker på den pågældende arbejdsplads.
• Hvilke regler der gælder på arbejdspladsen.
• Hvilke konkrete arbejdsopgaver der vil være.

Den personlige afklaring af den unge og den grundige introduktion til virksomhederne skal medvirke til at den unge fritidsjobber får en god start.

Når den unge har fået et arbejde, bevarer vi i samarbejde med jer kontakten til den unge. Hvis der opstår problemer, hjælper vi med at løse det, så den unge kan beholde sit arbejde.
I som samarbejdsparter spiller her en vigtig i rolle i forhold til at støtte dem i at have et fritidsjob.

Læs mere om vores samarbejdsparter

Målgruppen

Målgruppen er motiverede og egnede unge mellem 13-17 år fra boligområderne Sjælør Boulevard, Kongens Enghave, Lundtoftegade, Titanparken og kvarteret omkring Jagtvejsprojektet.

De unge er en god blanding af velfungerende unge, men også en mindre gruppe af unge, der er udsatte, og som har forskellige sociale problemer. I samarbejde med backup personerne vil vi give jer et så klart billede af den unge som muligt og give jer den støtte, der skal til, for at den unge kan fungere på arbejdspladsen.

Nogle unge starter i ordinært arbejde fra første dag. Andre unge starter i en kort praktik, hvor både den unge og virksomheden har mulighed for at se hinanden an. Andre unge har mulighed for at få tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.

Det vigtigste for os er, at både virksomhederne og de unge føler sig velinformeret og klædt ordentligt på til arbejdet. På den måde er vi med til skabe en arbejdsrelation, der er til gavn for begge parter.

De unges forløb hos Fritidsjobkonsulenterne giver en bred og god baggrund for at kunne varetage fritidsjobs af forskellig karakter.

Klik også forbi

Til toppen af siden